Search by category:
Mobile

Hướng dẫn tạo tài khoản sử dụng cho CĐ nhóm cấp 4 và cách đổi mật khẩu | Phần mềm quản lý đoàn viênHướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Hướng dẫn chi tiết cách tạo tài khoản sử dụng cho công đoàn nhóm cấp 4 (Công đoàn cơ sở). Mỗi công đoàn cơ sở được cấp cho 1 tài khoản để quản lý và cập nhật dữ liệu, thay đổi dữ liệu đoàn viên, công đoàn cơ sở theo phân cấp quản lý.
Link phần mềm:

Phần mềm quản lý đoàn viên, phần mềm quản lý đoàn viên tổng liên đoàn, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên, hướng dẫn tạo tài khoản sử dụng, hướng dẫn tạo tài khoản quản lý, tạo tài khoản sử dụng công đoàn nhóm cấp 4, tạo tài khoản sử dụng công đoàn cơ sở, tạo tài khoản quản lý công đoàn cơ sở

Xem Thêm Bài Viết Về Mobile Khác: https://saveigoogle.org/mobile

Nguồn: https://saveigoogle.org/

Post Comment